top of page

Privacy en Global Data Protection Regulation – Cooltemp BV

Cooltemp BV wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Cooltemp BV verzamelt, alsook over de wijze waarop Cooltemp BV deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

 

Deze clausules vormen een aanhangsel bij de algemene verkoopsvoorwaarden die tussen beide partijen worden toegepast in het kader van GDPR en maken er een wezenlijk onderdeel van uit.

 

 

Wie wordt beschermd door dit privacy beleid?

Elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij ons achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

 

 

Wat betekent ‘verwerking van gegevens’?

Onder de verwerking van gegevens verstaan we het opslaan, verzamelen, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Cooltemp BV zelf.  

 

 

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

We verzamelen volgende gegevens:

Naam

Voornaam

Woonadres

E-mailadres

Telefoonnummer (vast/gsm)

Voor professionele klanten of bedrijven waarmee we een samenwerkingsverband (kunnen) opstarten, houden we naast de gegevens hierboven vermeld ook de bedrijfsgegevens bij zoals het btw-nummer of ondernemingsnummer, de coördinaten van de contactpersonen van de juridische entiteit (naam, functie, telefoon …).

De door Cooltemp BV verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

 

 

Waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

Cooltemp BV verzamelt persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale communicatie naar de klanten toe te kunnen bewerkstelligen en een correcte facturatie te kunnen waarborgen.

Cooltemp BV verbindt zich er toe de gegevens correct te verwerken zoals ze werden verworven door toedoen van de klant.

Cooltemp BV zal sommige zaken doorgeven aan andere instellingen, wanneer dit gevraagd wordt en voor de firma wettelijk verplicht zijn te vermelden.

 

 

Hoe worden deze gegevens beveiligd?

Cooltemp BV zorgt voor een passend beschermingsniveau van de persoonsgegevens door middel van de nodige technische en organisatorische maatregels.

 

 

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van deze gegevens?

Onder de GDPR moet Cooltemp BV elk probleem dat zich voordoet met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen binnen de 72 uur melden aan alle betrokkenen. Vervolgens stellen wij dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken we ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR. Omdat verlies, beschadiging, of diefstal van deze gegevens de naam van Cooltemp BV kan schaden, zullen wij ook dit communiceren met onze klanten als dat relevant is.

 

 

Worden jouw gegevens aan derde partijen verkocht of worden gegevens doorgegeven?

Cooltemp BV verbindt er zich toe persoonlijke gegevens nooit vrij te geven aan derden zonder de expliciete toestemming van de betrokken partij. 

 

 

Rechten en plichten.

Ben je een natuurlijke persoon dan heb je te allen tijde recht om persoonlijke gegevens op te vragen, in te kijken, aan te passen, te laten overdragen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via info@cooltemp.be .

De betrokkene beschikt over het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken.

De betrokkene beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de gepaste toezichthoudende autoriteit.

Om die rechten uit te oefenen, moet de betrokkene de van toepassing zijnde wettelijke voorwaarden naleven.

 

 

Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

Cooltemp BV verbindt zich ertoe dat bij kennisgeving door de klant die geen beroep meer wil doen op diens diensten, zijn persoonsgegevens te wissen en alle bestaande kopieën te zullen vernietigen, tenzij de geldende wetgeving vereist dat ze worden bewaard.

Onverminderd wat hierboven wordt bepaald is de verantwoordelijkheid van Cooltemp BV beperkt tot de toepassing van de hierna vermelde regels.

Cooltemp BV zorgt ervoor dat de toegang tot de persoonsgegevens en de verwerking beperkt blijft tot de personen voor wie deze kennisname vereist is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en tot uitvoering van de gesloten overeenkomst.

Cooltemp BV zorgt ervoor dat alle personen die gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken of er toegang toe hebben, de vertrouwelijke aard ervan in acht nemen of aan een passende wettelijke vertrouwelijkheidsverplichting zijn onderworpen.

Cooltemp BV stelt de nodige informatie ter beschikking aan zijn klanten om aan te kunnen tonen in orde te zijn met de wettelijke regeling.

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

PRIVACY BELEID

bottom of page